TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

image advertisementimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 4 410
  • Tất cả: 264252
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

     UBND TỈNH NGHỆ AN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            SỞ TƯ PHÁP                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 179 /TB-STP                                          Nghệ An, ngày  19  tháng  02   năm 2021

 Thông báo

 Lịch tiếp công dân năm 2021

 

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Nội quy tiếp công dân của Sở Tư pháp Nghệ An;

Tháng Sở Tư pháp Nghệ An thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:

1. Thời gian và địa điểm Tiếp công dân:

- Thời gian: Mùa hè:       Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút,

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Mùa đông:        Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ,

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Địa điểm: Phòng Tiếp công dân, Sở Tư pháp Nghệ An, số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Lịch tiếp công dân

2.1. Tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng (nếu trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ chuyển sang ngày tiếp theo). Trường hợp vì lý do công tác đột xuất Giám đốc Sở không chủ trì được thì ủy quyền cho một Phó Giám đốc chủ trì phiên tiếp công dân. Nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của phòng nào thì Trưởng phòng đó chuẩn bị nội dung báo cáo và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác tiếp công dân. Cụ thể:

STT

Tiếp định kỳ

Ngày tháng năm tiếp

1

Tháng 1/2021

Thứ 4, ngày 20/01/2021

2

Tháng 2/2021

Thứ 2, ngày 22/02/2021

3

Tháng 3/2021

Thứ 2, ngày 22/3/2021

4

Tháng 4/2021

Thứ 3, ngày 20/4/2021

5

Tháng 5/2021

Thứ 5, ngày 20/5/2021

6

Tháng 6/2021

Thứ 2, ngày 21/5/2021

7

Tháng 7/2021

Thứ 3, ngày 20/7/2021

8

Tháng 8/2021

Thứ 6, ngày 20/8/2021

9

Tháng 9/2021

Thứ 2, ngày 20/9/2021

10

Tháng 10/2021

Thứ 4, ngày 20/10/2021

11

Tháng 11/2021

Thứ 2, ngày 22/11/2021

12

Tháng 12/2021

Thứ 2, ngày 20/12/2021

 

2.2. Tiếp công dân thường xuyên

Thanh tra Sở tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân của Sở vào các ngày làm việc trong tuần.

2.3. Tiếp công dân đột xuất

Trong một số trường hợp Giám đốc Sở sẽ bố trí lịch tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân định kỳ, cụ thể:

- Theo chỉ đạo của cấp trên;

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Sở Tư pháp Nghệ An thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.


Nơi nhận:         

- UBND tỉnh;

- Ban Nội chính tỉnh ủy;       (báo cáo)
- Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;      

- Thanh tra tỉnh;     

- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Trưởng các phòng có liên quan;
- Cổng TTĐT Sở Tư pháp Nghệ An;
- Lưu: VT, TTr.
                            

 * Xem toàn văn thông báo 179/TB-STP

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

                                                                                   Hoàng Quốc Hào


Tin liên quan
1 2 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.