TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

image advertisementimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 117
  • Trong tuần: 3 942
  • Tất cả: 208255
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BTP NGÀY 8/02/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP “ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN”
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BTP NGÀY 8/02/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP “HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN”

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BTP NGÀY 8/02/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

“ HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đã có quy định về các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện cuộc đấu giá tài sản. Tuy nhiên, các quy định của luật chưa cụ thể dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thực tiễn triển khai Luật Đấu giá tài sản tại địa phương cho thấy việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện cuộc đấu giá tài sản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Mặc dù UBND tỉnh đã ban hành Công văn hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Công văn số 8443/UBND-NC ngày 02/11/2018 về tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2318/UBND-NC ngày 17/4/2020 về tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thay thế Công văn số 8443/UBND-NC). Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn của tỉnh chưa phải là văn bản quy phạm pháp luật nên việc áp dụng chưa mang tính đồng bộ, thống nhất, chưa có chế tài xử lý; một số đơn vị có tài sản xây dựng tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cho từng cuộc đấu giá chưa thực sự hợp lý, mang tính chủ quan; một số đơn vị không thông báo công khai lên Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, việc xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá đang còn sơ sài, chưa cá thể hóa được trách nhiệm của các thành viên trong tổ xét duyệt; việc lựa chọn đang còn “cơ chế xin cho” ...

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đồng thời hướng dẫn thống nhất việc lựa chọn tổ chức đấu giá trên phạm vi toàn quốc, ngày 08/02/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông tư số 02/2022/TT-BTP gồm 10 Điều, ban hành kèm theo Thông tư có Phụ lục I: Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản; Phụ lục II: Mẫu Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư số 02/2022/TT-BTP chứa đựng một số nội dung quan trọng mà người có tài sản, các tổ chức đấu giá tài sản cần quan tâm khi thực hiện việc nộp hồ sơ lựa chọn cũng như xét duyệt hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thứ nhất, thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Sau khi có quyết định về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư. Phụ lục I bao gồm nhóm 06 tiêu chí, với tổng điểm cho các tiêu chí 100 điểm, cụ thể hóa khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản.

- Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thứ hai, đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Sau khi thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản chấm điểm theo tất cả các tiêu chí đã thông báo và lựa chọn tổ chức đấu giá có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại.

- Đối với các tiêu chí bị trừ điểm của tổ chức đấu giá cũng được Thông tư quy định đảm bảo tính răn đe, cụ thể:

+ Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản do thực hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức đấu giá tài sản đó thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 50% tổng số điểm.

+ Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm.

+ Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản, thì cứ mỗi hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm.

+ Tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm.

+ Có đấu giá viên của tổ chức mình bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 5 Thông tư thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 20% tổng số điểm.

+ Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc trường hợp đã bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ quy định tại khoản 7 Điều 5 Thông tư hoặc đã bị hủy bỏ kết quả lựa chọn quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 70% tổng số điểm.

- Trường hợp có cơ sở xác định tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ thì người có tài sản từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản đó.

Thứ ba, thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản thông báo công khai kết quả lựa chọn trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư. Với quy định này các tổ chức đấu giá có thể so sánh, đối chiếu tổ chức mình với các tổ chức khác trong cùng đợt xét duyệt lựa chọn.

Thứ tư, hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Sau khi có kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản mà người có tài sản nhận được thông tin của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc có kết quả xác minh khẳng định tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn thì tùy vào từng trường hợp bị hủy bỏ kết quả theo quy định; đồng thời gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản thông tin về việc hủy bỏ kết quả lựa chọn và tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn.

Để kịp thời thực hiện nội dung Thông tư số 02/2022/TT-BTP về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thay thế hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện Thông tư, đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị triển khai thực hiện thống nhất.

Thông tư số 02/2020/TT-BTP có hiệu lực thi hành là căn cứ pháp lý để người có tài sản triển khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá bảo đảm tính chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và là cơ sở để xác định cá nhân, tổ chức thiếu trách nhiệm hoặc cố ý thực hiện việc lựa chọn không đúng quy định. Đối với tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin trong hồ đăng ký tham dự lựa chọn./.

BÙI THÁI THỌ

Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp

BÙI THÁI THỌ - Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.