TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

image advertisementimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 4 078
  • Tất cả: 264298
Quyết định công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL do UBND, HĐND tỉnh ban hành hệ thống hóa năm 2014-2018
null Quyết định công bố kết quả hệ thống văn bản QPPL do UBND, HĐND tỉnh ban hành hệ thống hóa năm 2014-2018

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 604 /QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ hệ thống hóa 2014-2018

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 209/TTr-STP ngày 27 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018), bao gồm:

1. Danh mục văn bản trong kỳ hệ thống hóa (bao gồm 1 346 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh) được lập thành các danh mục:

a) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 778 văn bản, trong đó bao gồm 62 văn bản hết hiệu lực một phần và 169 văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới (Danh mục I kèm theo)

b) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc ngưng hiệu lực toàn bộ: 568 văn bản (Danh mục II kèm theo)

c) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc ngưng hiệu lực một phần: 62 văn bản (Danh mục III kèm theo)

d) Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 169 văn bản (Danh mục IV kèm theo)

2. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 778 văn bản (Kèm theo Quyết định).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh và trích xuất nội dung văn bản tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo đường link trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; đăng Công báo Danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại điểm d khoản 1 Điều 1 Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngàu ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục kiểm tra văn bản – BTP;

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Các PVP UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT,UB

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Lê Hồng Vinh

Danh mục tài liệu kèm theo:

1. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực

2. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần

3. Danh mục văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

4. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực

5. Tập hệ thống hóa văn bản QPPL


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.